obf
obf
59°04'12"N 18°13'64"E

Oxnö Båtförening är en ideell förening med ca 350 medlemmar och ca 300 bryggplatser för båtar i varierande storlekar. Oxnö Båtförening bildades i november 1969 och har utvecklats till en omtyckt och eftertraktad båtklubb. Föreningens hamn- och varvsområde ligger vid Oxnö på södra Gålö, längst in i Långgarnsviken, vars mynnig på norra Mysingen endast ligger 2 sjömil från våra bryggor. Där utanför breder hela Stockholms södra skärgård ut sig.

TBT-mätning av bottenfärg

Hej medlemmar!

Nu är 117 båtar uppmätta avseende TBT och av dessa är ca 25 stycken berörda för borttagning av TBT annars får de inte sjösättas under 2019. Ni som fått era båtar uppmätta men lyckligtvis ej är berörda kommer under december/januari få ett bevis på era värden som ni kan spara.  De som hade för höga värden är redan meddelade med bevis.

Nu återstår de båtar som vi ej har haft tillgång som är sjösatta före 1989. Exempelvis, båtar i sjön,  trailerbåtar och båtar som tas hem.  Vi återkommer med riktlinjer för detta.
 

Planen från SMOHF ser ut enligt nedan.  

1.  Båtar med uppmätta medelhalter av tenn större än 100 mikrogram per kvadratcentimeter får inte sjösättas i aktuellt skick. De får inte heller högtrycksspolas på föreningens hamn- och varvsområde.
 

2. Båtar med en medelhalt av tenn mellan 50 och 100 mikrogram per kvadratcentimeter får sjösättas 2019 men får inte högtrycktvättas på uppläggningsplatsen inför vinterförvaring 2019/2020.
3.  Saneringen ska anmälas till miljöförbundet via blanketten ”Checklista inför sanering av båtbottnar”. 

4.  I första hand ska slipning och skrapning (med eller utan färgborttagningsmedel) väljas som saneringsmetod. 

5.  Blästring som saneringsmetod får endast utföras av personal med yrkesutbildning i saneringsteknik och endast inomhus. Förbundet som tillsynsmyndighet vill ha in en anmälan om miljöfarlig verksamhet för att kunna bedöma miljö- och hälsorisker i varje enskilt fall.

6.  Oavsett saneringsmetod så räknas alla färgrester och slip-/blästringsdammet som farligt avfall. De får inte lämnas som hushållsavfall till återvinning. Det farliga avfallet ska transporteras bort av enskild båtägare eller ett företag som har tillstånd att transportera bort detta. Transport under ett kalenderår av sammanlagt upp till 100 kg farligt avfall får utföras i båtklubbens regi om detta har anmälts till länsstyrelsen. Anteckningar om transporterna ska föras och sparas under minst tre år. Om transport sker i enskilt regi ska båtägaren/transportören begära ett påskrivit mottagningskvitto från mottagaren (exempelvis en återvinningscentral) med datum, avfallstyp och -mängd. Mottagningskvittot ska redovisas för miljöförbundet.

7.  Transportören ska i varje fall försäkra sig att mottagaren av det farliga TBT-avfallet kommer att skicka det till destruering genom förbränning på minst 850ºC.

Den 29 November kommer delar av styrelsen gå på miljökonferens hos SMOFS och höra mer om sanering av båtbottnar och erfarenheter. Vi kommer därefter meddela de erfarenheter som gavs. Vi kommer också söka ett LOVA-bidrag för att försöka få lite ersättning för de aktiviteter vi gör för ett renare hav.


Med vänlig hälsning Per (miljöansvarig)