obf
obf
59°04'12"N 18°13'64"E

Oxnö Båtförening är en ideell förening med ca 350 medlemmar och ca 300 bryggplatser för båtar i varierande storlekar. Oxnö Båtförening bildades i november 1969 och har utvecklats till en omtyckt och eftertraktad båtklubb. Föreningens hamn- och varvsområde ligger vid Oxnö på södra Gålö, längst in i Långgarnsviken, vars mynnig på norra Mysingen endast ligger 2 sjömil från våra bryggor. Där utanför breder hela Stockholms södra skärgård ut sig.

Till medlemmarna – på förekommen anledning

Vår förening är en icke vinstdrivande båtförening som drivs av medlemmarna, med en styrelse vald av årsmötet som ska förvalta föreningen. För att få föreningen att fungera, minimera olyckor och för allas trivsel, finns det stadgar och föreskrifter som måste följas av alla, men vi har också lagar och förordningen från andra samhällsinstanser, däribland stränga miljöregler.
Under sommaren har flera båtägare sålt sina båtar. Ett antal av dessa har i samband med försäljningen lånat ut sin nyckel till köparen utan att denna är registrerad medlem i föreningen. Vi vill därför uppmärksamma er på att det inte är tillåtet att låna ut sin nyckel till utomstående.
Under våren och sommaren har det också vid upprepade tillfällen förekommit att medlemmar anlitat andra personer/företag för reparation och underhåll av båt på land och i samband med detta har torr- och/eller sjösättning ofta skett. Varvschefen alternativt hamnkaptenen, beroende på om arbetet skall utföras på land eller vid bryggan, skall av båtägaren alltid underrättas om större reparationer och/eller underhåll som ska utföras av andra än medlemmen själv och där medlemmen själv ej är närvarande under arbetet. Båtägaren är alltid ansvarig för att arbeten som utförs på den egna båten sker enligt OBF:s föreskrifter och i enlighet med gällande miljöregler.
Det är också absolut förbjudet att torr- eller sjösätta egen båt på egen hand/eget initiativ eller med hjälp av andra. Medlemmars båtar torr- och sjösätts av varvssektionen och varvschefen anvisar plats på land. Undantaget är de medlemmar som är registrerade och godkända som självupptagare av styrelsen.
Inför kommande torrsättning vill vi också påminna om att det av miljöskäl är förbjudet att högtryckstvätta båtar med blödande bottenfärg, att det av säkerhetsskäl är förbjudet att slå ner förankringar i marken för att hålla presenningen på plats eller att binda fast presenningen i staketet.
Vid all målning och slipning av båt måste marken av miljöskäl ovillkorligen täckas så att färg och slipdamm kan samlas upp och avlägsnas till kommunens stationer för miljöfarligt avfall (det får ej läggas vid föreningens miljöstation).
Vid användning av eluttagen på föreningens område måste gällande elföreskrifter följas.
Föreningens aktuella stadgar och föreskrifter hittar ni på www.oxnobatforening.se
Brott mot dessa regler kan leda till varning för ansvarig medlem och som vid upprepade brott riskerar att inte få behålla sin båtplats eller uteslutas ur föreningen.
Styrelsen
Oxnö båtförening